4.111 handtekeningen

SUPPORT DRAG ARTISTS

Campagne aangemaakt door
DeGoedeZaak

De afgelopen weken is er veel ophef ontstaan omtrent drag artiesten die inclusieve en kleinschalige voorleesmiddagen voor kinderen en ouders organiseren. Tijdens deze voorleesmiddagen staat centraal dat kinderen en ouders van allerlei achtergronden op een veilige, liefdevolle, kindvriendelijke & vrolijke manier iets meer leren over jezelf mogen zijn en uiten. Nadrukkelijk bedoeld om kinderen te ondersteunen in de ontwikkeling van hun identiteit. Wij vertrouwen erop dat drag performers  weten in te schatten wat kinderen kunnen en willen lezen, bespreken, en zien. 


Door verschillende groepen wordt opgeroepen om hiertegen in opstand te komen en te demonstreren tegen “Drag Queen Story Hours”. Zij verkondigen dat kinderen tijdens deze voorleessessies in aanraking zouden komen met seksuele uitingen en dat er sprake is van indoctrinatie, maar niets is minder waar. Door dit soort statements wordt de LHBTI+ community doel gemaakt van haat en geweld.


Drag representeert de keuze om te zijn wie je zou willen zijn. Om je te kleden, te dansen en je hoe dan ook uit te drukken op een manier die voor jou prettig voelt. Dit is niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen een belangrijke les om te leren. Het feit dat drag performers naar aanleiding van deze stigmatisering bedreigd en aangevallen worden, is onacceptabel. 


Wij, de drie vooraanstaande agency’s die in Nederland drag -en lhbtiq+ artiesten representeren, roepen je op om op een liefdevolle manier solidariteit te tonen aan drag artiesten en de gemeenschap.


Daarom spreken wij woorden van liefde en verbinding. Wij zijn blij dat iedereen met de kunst van drag kan vieren dat we onszelf kunnen zijn. We staan voor een inclusieve plek waar drag artiesten veilig hun werk kunnen doen. Wij houden van drag artiesten, of ze nu dansend op het podium staan, voorlezen voor onze kinderen of op onze TV verschijnen. 


Drag is een kunstvorm en voor veel mensen diens werk, hobby en een manier om zich te kunnen uiten. Het is onacceptabel dat drag artiesten en LHBTI+ mensen worden bedreigd en aangevallen om welke reden dan ook.


Waar enerzijds homo-, transfobe en haatuitingen worden gedaan, leidend tot verbaal en fysiek geweld, nodigen wij uit om elkaar meer te willen begrijpen en het gesprek aan te gaan waar onbegrip hoogtij viert.


Onze gemeenschap laat zich niet verdelen, en juist door naast elkaar te staan, tonen we onze kracht. Drag artiesten zijn een van de pilaren van de LHBTI+ gemeenschap, en wij steunen hen. Wij zijn niet bang voor een beetje kunst, we zijn niet bang voor iets wat we nog niet eerder hebben gezien. Wij staan achter de drag community in haar volledigheid.


Oproep

Teken deze petitie en ondersteun daarmee onze drag performers, LHBTI+ activisten, onze trans- en nonbinaire leden en onze kinderen, die we de kunst niet willen ontnemen. Door de petitie te ondertekenen kunnen wij je op de hoogte houden van volgende acties en stappen. Ook laten we zien hoe veel mensen deze drag performers steunen.


SUPPORT DRAG RIGHTS


In recent weeks, there has been a lot of controversy around drag artists who organize inclusive and small-scale reading afternoons for children and parents. During these reading afternoons, it is crucial that children and parents from all kinds of backgrounds learn to be and express themselves in a safe, loving, child-friendly & cheerful way. It is intended to support children in the development of their identity. We trust that drag performers know how to estimate what children can and want to read, discuss and see.


Various groups are calling to protest and ban these Drag Queen Story Hours. They proclaim that children would come into contact with sexual terminology or innuendo’s during these reading sessions and the storytelling is a form of indoctrination, but nothing could be further from the truth. Statements like this make the LGBTI+ community a target of hate and violence.


Drag represents the choice to be who you want to be. To dress, dance and express yourself in any way that feels comfortable to you. This is an important lesson - not only for children, but also for adults. The fact that drag performers are threatened and attacked as a result of this stigmatization is unacceptable.


We, the three leading agencies representing drag and lhbtiq+ artists in the Netherlands, call on you to show solidarity to drag artists and the community in a loving way.


That is why we speak words of love and connection. We are happy that everyone can celebrate being ourselves with the art of drag. We stand for an inclusive place where drag artists can safely do their job. We love drag performers, whether they're dancing on stage, reading to our kids or appearing on our TV.


Drag is an art form and for many people it is their work, hobby and way of expressing themselves. It is unacceptable that drag artists and LGBTI+ people are threatened and attacked for any reason.


Where on the one hand homo-, transphobic and hate speech are made, leading to verbal and physical violence, we invite you to understand each other more and to enter into a conversation during times where misunderstanding reigns supreme.


Our community cannot be divided, and it is precisely by supporting each other that we show our strength. Drag artists are one of the pillars of the LGBTI+ community, and we support them. We are not afraid of art, we are not afraid of something we have not seen before. We stand behind the drag community in its entirety.


Call to action

Sign this petition and support our drag performers, LGBTI+ activists, our trans and non-binary members and our children, whom we don't want to deprive of art. By signing the petition we can keep you informed of the next actions and steps. We also show how many people support drag performers.

 

Deel deze campagne met je vrienden

Je tekent dit als Ben jij dit niet? Klik hier
© DeGoedeZaak 2022
Privacy Policy